Vad den här sidan innehåller

För att göra det möjligt för så många medlemmar som möjligt att på ett tidigt stadium diskutera motioner till SKB:s fullmäktige läggs de av mig kända motionerna ut här. Det kan tyckas underligt att motionerna blir offentliga men dels har SKB:s nuvarande styrelse (och fullmäktige) ej accepterat min motion om ett internt diskussionsforum (något som alla demokratiska organisationer har) och dels får inte alla medlemmar del av motionernas fullständiga innehåll (endast styrelsens version av motionerna publiceras i tidskriften Vi i SKB, då med styrelsens kommentarer).

Alla motioner är viktiga, de handlar egentligen om en och samma sak - medlemmarnas kontroll över sin egen organisation. Dock de motioner som handlar om egna hem innehåller ett förslag om ett återgående till SKB:s ursprungliga mål, värderingar och syfte. Nu anpassade till dagens samhälle. Själva utgångspunkten finns i texten Egna Hem på höjden (en sammanställning av ett antal motioner plus ett brev)

Idéerna som framförs där är av generell betydelse ty de kan lika gärna gälla för de allmännyttiga/kommunala bostadsföretagen. Dessa är ju egentligen inget annat än gigantiska kooperativ där de kommunala invånarna är medlemmar.

Lite historia om vår förening finns i följande fyra dokumentutdrag


Den SKBpolitiska diskussionen

Nedanstående motioner är en fortsättning på den diskussion jag och andra försökt föra under åren. Nytt för i år är att ingen motion är underskriven. Läsaren kan således själv trycka ut den, skriva under och skicka in i eget namn. Självklart finns här utrymme för motioner från hela SKBkollektivet. Skicka den till skb@syntes.be.

Egna hem på höjden

Diskussionen om Egna Hem började 2007 med en motion från Timmermannen. Jag har sedan fortsatt den diskussionen, i motionsform, under 2008, 2009 och nu 2010
Årets motioner om Egna hem diskuterar tre områden - återgång till ursprungliga SKB:s mål och syfte, nybyggnation och befintlig bebyggelse.


Anställdas arbetsuppgifter

Den följande gruppen av motioner behandlar anställda, förtroendevalda samt indexering. Den första motionen konstaterar torrt att fastighetsskötarna egentligen är den enda grupp anställda de boende har behov av. Som konsekvens härav kan SKB dra in tjänster för att på så sätt minska de boendes kostnader.


Ekonomiska frågor

Nästa grupp av motioner ger exempel på hur styrelsen "förskingrar" de boende medlemmarnas pengar. Man tar pengar från de boende och använder dessa till att bygga för köande (ibland dyrt). Detta strider helt klart med ursprungliga SKB:s målsättning om hjälp till självhjälp. Det blir så klart över till höga löner till vissa anställda samt rundliga arvoden.
Det kan tyckas konstigt att de köande ej haft en höjning sedan 70-talet men om man vet att 5 av 8 ordinarie ledamöter i styrelsen tillhör kategorin köande medlemmar samt att ordförande själv är köande så är man inte längre förvånad. Det är alltid lätt att göra av med andras pengar. Att styrelseledamöterna själva skulle bidra till SKB:s hälsa är väl otänkbart.


Kötiden

I Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) kan vi läsa under rubriken Affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga

14. Inrätta, driva eller göra reklam för pyramidspel där konsumenten lockas att delta på grund av möjligheten att få ersättning och denna främst grundas på att andra konsumenter värvas till spelet, snarare än på försäljning eller konsumtion av en produkt.

I SKB av idag gäller att de som sattes i kön som nyfödda, för 30-40 år sedan, kan välja och vraka bland lediga bostäder. Detta gäller inte de som tillkommit senare, som framgår av nedanstående motion, ty försäljningen (sparandet) är på det stora hela obefintlig. I motionen beskrivs urtypen för ett Pyramidspel.


Demokrati

Och sen de självklara demokratifrågorna: Varje medlem skall lätt kunna kommunicera med varje annan medlem samt varje medlem skall ha rätt att skriva motioner utan några begränsningar.


Bestämmanderätt över bostaden

De boende i SKB har färre rättigheter än de boende i kommunala bolag.


Personval

Svensken gör sig rolig över brister i andra länders valsystem men ser inte bristerna i sitt eget land.