Vad den här sidan innehåller

För att göra det möjligt för så många medlemmar som möjligt att på ett tidigt stadium diskutera motioner till SKB:s fullmäktige läggs mina motionerna ut här. Det kan tyckas underligt att motionerna blir offentliga men dels har SKB:s nuvarande styrelse (och fullmäktige) ej accepterat min motion om ett internt diskussionsforum (något som alla demokratiska organisationer har) och dels får medlemmarna i tidskriften Vi i SKB inte del av motionernas fullständiga innehåll (endast styrelsens stympade version av motionerna publiceras och då med styrelsens kommentarer).

Alla motioner är viktiga, de handlar egentligen om en och samma sak - medlemmarnas kontroll över sin egen organisation. Dock de motioner som handlar om HyrÄga innehåller ett förslag om ett återgående till SKB:s ursprungliga mål, värderingar och syfte. Nu anpassade till dagens samhälle. Själva utgångspunkten finns i texten Egna Hem på höjden (en sammanställning av ett antal motioner)

Idéerna som framförs där är av generell betydelse ty de kan lika gärna gälla för de allmännyttiga/kommunala bostadsföretagen. Dessa är ju egentligen inget annat än gigantiska kooperativ där de kommunala invånarna är medlemmar. Vi har nu också sett att det kommunala bolaget Botkyrkabyggen tagit intryck av mina idéer och föredrar en variant av min lösning framför bildandet av bostadsrätter se andelslägenheter (2012)

I år har en vidareutveckling av det ursprungliga förslaget gjorts. Vi pläderar här för en blandning av bostäder som ägs eller hyrs, inget nytt, vad som är nytt är att vi svarar på frågor som dykt upp under åren, vi diskuterar även om SKB uppfyller den koperativa värdegrunden och de 7 kooperativa principerna samt ger en ekonomisk utredning över fördelarna med HyrÄga-systemet.

Lite historia om vår förening finns i följande fyra dokumentutdrag


Den SKBpolitiska diskussionen

Nedanstående motioner är en fortsättning på den diskussion jag och andra försökt föra under åren. Vill läsaren vara med i diskussionen på fullmäktige räcker det med att skicka in att-satsen. Självklart finns här utrymme för motioner från hela SKBkollektivet. Skicka dem till skb@syntes.be.

Egna hem på höjden

Diskussionen om HyrÄga började 2007 (kallades då Egna Hem på höjden) med en motion från Timmermannen. Jag har sedan fortsatt den diskussionen, i motionsform, under 2008, 2009, 2010, 2011 och nu 2012 har jag löst alla stora problem. Hyra eller Äga (2012) en lösning som passar alla plånböcker och ideologier. Valfrihet när den är som bäst.

Medlemsmöten och anställda

Medlemsmöten är till för medlemmar (2012) inte anställda.

Återgång till SKB:s grundprincip

Förra året lyckades man höja sparkvoten med 500 kronor för att få behålla sin köplats. Detta år höjer man min hyra med 2976 kronor utan att jag får behålla min köplats. Ej heller får de andra boende behålla sin köplats trots att de betalar åtminstone 680 kronor mer i hyra. Återgå till 2003 års kallhyra (2012).
I diskussionerna brukar de kommunala bolagen (2012) framföras som riktlikare men jag har aldrig hört talas om att man måste betala en insats för att få en lägenhet i ett kommunalt bolag.

Till frågan om valproceduren

Förra årets motion om valförfarandet fick ett svar typ "goddag yxskaft". Det förvånar att styrelsen inte har kunskap om de grundläggande idéerna för parlamentariska system. Det förvånar också att även fullmäktiges majoritet saknar detta. Därför uppmanas fullmäktige att införa det parlamentariska systemet (2012) i SKB.

Demokrati

Varje normalbegåvad individ upptäcker för eller senare att sossarna i SKB använder de boende som en skattebas för att kunna spendera pengar på nya bostadshus. Kort sagt de har skapat en demokratur (2012) att användas för sina egna syften: att värva röster från gruppen köande.

Deras retorik går ut på att framhäva de köande som en offergrupp, som det är synd om. Att de köande själva skulle bidra till sina framtida bostäder verkar inte komma ifråga. I HSB måste man visst spara 3500 kronor årligen för att behålla sin köplats. Men icke så i SKB!

Ej heller verkar styrelsen förstå att onödiga kostnader ytterligare förvärrar situationen se motionen: Hur de köande påför de boende onödiga kostnader (2011). Man undandrar 80-160 miljoner från byggnation av bostäder.

Pensioner

Jag har som statistiker och tidigare redaktör för Svenska statistikersamfundets tidskrift deltagit i debatten om pensionssystemet. Detta pensionssystem är förskräckligt och lägger hela bördan på folket medans de rika och politikerna överhuvudtaget inte berörs. Hyran är och kommer vara den ojämförligast största posten i en genomsnittlig pension (2012).

Belöna inte "kriminella"

När så styrelsen och den administrativa ledningen lyckats svindla de boende på 80-160 miljoner kronor (2012) då vill man naturligtvis ha mer betalt. Därför lanserades på fullmäktiget 2011 en höjning (2012) av arvodena.